Các chuyên gia

  • Home
  • Các chuyên gia

MR.Lê Ngọc Minh

Thạc sĩ

chuyên môn

Toán-Vật lý lý thuyết

Chuyên gia mô phỏng

thông tin chung

Học vị: Thạc sĩ

Năm sinh: 1963

Địa chỉ: TP. Huế, Thừa Thiên – Huế.

Mail: lnminh@husc.edu.vn.

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý – Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Bài báo tiêu biểu

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Ngày đăng

1

Chaotic dynamics of high density photon and exciton system

International Journal of Modern Physics B

1993-01-01

2

Damping of phonoriton states in semiconductors

Communication in Physics

1995-01-01

3

Hệ thống tự động sử dụng sensor bán dẫn đo nhiệt độ cho các kho chứa hàng đông lạnh

Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc Lần Thứ VI

2005-01-01

4

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH CỘNG HƯỞNG PLASMON CỦA CÁC KIM LOẠI Pd, Ti VÀ Cr

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ (27)

2017-01-01

5

Phổ hấp thụ cộng hưởng của exciton trong giếng lượng tử InN/GaN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên (2354-0842)

2019-01-01

Đề tài khoa học

STT

Mã đề tài

Tên đề tài

1

DHH2014-01-62

Khảo sát sự lan truyền ánh sáng trong một số tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

2

DHH-2017-01-114

Nghiên cứu động lực học của hạt tải trong một số bán dẫn có cấu trúc nano

3

NN-DTDLCN.10/18

Nghiên cứu biến tử áp điện dùng để chế tạo các thiết bị siêu âm – thủy âm

4

DHH2019-01-144

Ứng dụng phần mềm COMSOL Multiphysics để mô phỏng cộng hưởng plasmon bề mặt trên cấu hình Kretschmann

Sách, giáo trình

STT

Tên sách

Thể loại

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

1

Phương pháp Toán lý 1

Giáo trình

NXB Đại học Huế

2018-01-01