Phát triển kinh tế địa phương

  • Home
  • Phát triển kinh tế địa phương
Phát triển kinh tế địa phương

Trong mọi hoạt động của mình, Huetronics đều hướng đến việc gắn kết sự phát triển công ty với sự phát triển chung của nền kinh tế địa phương và đất nước.

1. HOẠT ĐỘNG TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

  • Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật tại những nơi Huetronics hoạt động.
  • Đảm bảo các số liệu báo cáo, thống kê cung cấp cho các cơ quan chức năng là chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời.
  • Tích cực tham gia vào các chương trình phát động của chính phủ nhằm ổn định và phát triển kinh tế.
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật các nước.

2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tại các địa phương mà Huetronics có hoạt động sản xuất và kinh doanh, Huetronics luôn hướng đến việc gắn kết giữa mở rộng quy mô hoạt động với sự phát triển kinh tế của địa phương:

• Đầu tư cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ tại địa phương.

• Tạo việc làm, đào tạo nghề cho lực lượng lao động của địa phương.

3. PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ NÔNG NGHIỆP SẠCH

  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất thiết bị điện tử và sản phẩm tại các trang trại của Huetronics, góp phần phát triển nền công nghiệp điện tử và nông nghiệp organic tại Việt Nam.
  • Các hoạt động hỗ trợ nông dân về tài chính, cơ sở vật chất, và kỹ thuật, công nghệ chăn nuôi.