Hệ thống quản trị

  • Home
  • Hệ thống quản trị

Hệ thống quản trị

Bên cạnh áp dụng hệ thống điều hành ERP trong toàn bộ công ty, hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Huetronics cũng được áp dụng theo quy chuẩn ISO 9001 – 2015.