News

Chuyên gia Huetronics chúc mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công viết nên bản anh hùng ca của thời đại, khẳng định sức mạnh của Lòng Dân tin theo Đảng, theo Bác Hồ Chí Minh, đập tan xiềng xích nô lệ của bọn thực dân, phát xít, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám gióng lên những hồi chuông đầu tiên làm thức tỉnh khát vọng độc lập, tự do của các dân tộc từ Á tới Phi, quyết vùng lên cho một ngày toàn thắng.

Ngày 2/9/1945, bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước quốc dân đồng bào đã dõng dạc tuyên bố với toàn thể thế giới rằng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là một tất yếu, hợp pháp, hợp đạo lý. Chính phủ lâm thời do cuộc cách mạng của Nhân dân lập nên cũng là hợp pháp, hợp công lý.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chuyên gia của Huetronics JSC gửi lời chúc mừng đến toàn thể CB-CNV công ty cũng như đồng bào Việt Nam!